PRIVATLIVSPOLITIK

Formålet med denne privatlivspolitik er at forklare, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du som bygherre indgår en entrepriseaftale med Preben Jørgensen Huse A/S.
Preben Jørgensen Huse A/S, CVR-nr.: 18309882, Gammelmarksvej 27, 7100 Vejle er dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på info@pj-huse.dk.

 

1 HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG

Når du indgår en entrepriseaftale med os, behandler vi følgende oplysninger om dig med henblik på at kunne efterleve dine og vores rettigheder og forpligtelser iht. entrepriseaftalen, at kunne håndtere eventuelle indsigelser om mangler og for at kunne forsvare os i en eventuel efterfølgende tvist, som udspringer af entrepriseaftalen eller heraf afledte forhold samt at overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven:

– Almindelige personoplysninger, herunder fx navn, adresse, e-mailadresse, adressen for opførelse af byggeriet og øvrige oplysninger i entrepriseaftalen, løbende korrespondance om entreprisen, supplerende aftaler, mødereferater, fakturaer, bankgarantier mv.

Disse personoplysninger behandles, da det er nødvendigt for at opfylde entrepriseaftalen mellem dig og PJ Huse, jf. GDPR art. 6(1)(b), samt vores legitime interesse i at kunne forsvare os i en eventuel efterfølgende tvist, som udspringer af entrepriseaftalen eller heraf afledte forhold, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Oplysninger om fakturaer, købesum mv. behandles endvidere med henblik på at kunne overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven, jf. GDPR art. 6(1)(c).

Da det er nødvendigt, at vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere vores ydelse til dig, betyder det, at vi ikke kan indgå entrepriseaftalen med dig, hvis ikke du ønsker at give os disse personoplysninger.

 

2 HVOR LÆNGE BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger vi indsamler og behandler som led i entreprisen, behandler vi indtil 10 år efter overtagelsesdagen, da vores ansvarsperiode i forbindelse med eventuelle indsigelser mod mangler er gældende i 10 år efter overtagelsesdagen, jf. forældelseslovens § 3.

Personoplysninger som indgår i vores bogholderi behandles indtil 5 år efter afslutningen af den regnskabsperiode, bogholderimaterialet henhører til, medmindre behandling i længere tid er nødvendig for at kunne håndtere eventuelle indsigelser om mangler i vores ansvarsperiode.

 

3 HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL

Vi videregiver relevante personoplysninger om dig, når det er nødvendigt iht. til de under pkt. 1. anførte formål.

Oplysninger om entreprisen, navn, adresse for byggeriet, aftaler af betydning for entreprisen og underentreprenøren, og dine kontaktoplysninger videregives til relevante underentreprenører.

Oplysningerne kan endvidere videregives til offentlige myndigheder, eksterne revisorer, advokater og bankforbindelser.

Endelig videregiver vi dine personoplysninger til leverandører, som behandler personoplysningerne på vores vegne som databehandlere, herunder fx it-leverandører.

 

4 OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Hvis det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor under pkt. 1 anførte formål, kan vi komme ud for at overføre dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS. Overførsel af personoplysninger til tredjelande sker dog udelukkende, hvis vi har et lovgrundlag herfor, herunder fx:

  • –  Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i tredjelandet er tilstrækkelig, jf. GDPR art. 45,
  • –  Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter, jf. GDPR art. 46, eller
  • –  Hvis en eller flere af undtagelserne i GDPR art. 49 finder anvendelse.

 

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 

6 DINE RETTIGHEDER

Så længe vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder overfor os som dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

  • –  Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • –  Ret til berigtigelse (rettelse): Ret til at få urigtige personoplysninger om rettet.
  • –  Ret til sletning: Ret til under særlige omstændigheder at få slettet personoplysninger.
  • –  Ret til begrænsning af behandling: Ret til i særlige tilfælde at få behandlingen afpersonoplysninger begrænset.
  • –  Ret til indsigelse: Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlige behandling af per-sonoplysninger.
  • –  Ret til dataportabilitet: Ret til under visse omstændigheder at modtage personoplysninger iet struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

 

7 KLAGEVEJLEDNING

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog altid, at du vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og yderligere klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.

 

Denne side er revideret og opdateret den 21. april 2024

Ovenstående kan ligeledes downloades som PDF HER